OnePage

Mleczyk

Jezioro

Koniczyna

Rumianki

Bluszcz pospolity

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji potrwa do 21 maja 2017 r. Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny formularz. Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne i/lub poster naukowy są zobligowani zarejestrować jego temat i abstrakt w niniejszym formularzu najpóźniej do 26 maja 2017 r. Udział bierny nie wymaga rejestracji.

Uczestnictwo czynne w Konferencji obejmuje:   

 • Udział w obradach Konferencji
 • Certyfikat uczestnictwa w 2-dniowej konferencji
 • Prezentację zgłoszonego tematu
 • Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu
 • Materiały konferencyjne
 • Przerwy kawowe i obiadowa
Tytuł strony
Stopień

Student
Doktorant
Pracownik naukowy

Referat
Poster
Artykuł naukowy w czasopiśmie IKNS

Preferencje obiadowe

Mięsne
Wegetarianin

Informacje dodatkowe/ wymagania/ uwagi

Informacje

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NATUROTERAPII

2-3 czerwca 2017 r.

(ul. Akademicka 9, Instytut Informatyki UMCS Aula na I piętrze)

Naturoterapia obejmuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z dziedziny nauki o zdrowiu. Jej głównym założeniem jest wspieranie mechanizmów leczniczych organizmu oraz przywracanie jego witalności. Opiera się na zasadzie naturalnego odżywiania, ochrony zdrowia i zdolności utrzymania optymalnego funkcjonowania ciała. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, możliwość nawiązywania współpracy oraz tworzenia zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają szansę przedstawienia wyników własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich, prac przeglądowych oraz zaprezentowania swojej działalności naukowej. Wydarzenie umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących dziedziny nauki o zdrowiu, profilaktyce oraz leczeniu.

Zgłaszane tematy mogą dotyczyć prac przeglądowych jak i badawczych.

  Terminy
 • do 21 maja 2017 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję
 • do 26 maja 2017 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
 • 2-3 czerwca 2017 r. – I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NATUROTERAPII
 • do 30 czerwca 2017 r. – nadsyłanie artykułów naukowych (wersja elektroniczna)
Opłaty
Termin rejestracji Udział czynny (poster + prelekcja + artykuł naukowy) Udział bierny (BEZPŁATNY)
Do 14 maja 80 zł* 0 zł
Do 21 maja 100 zł* 0 zł
 

Dane do wpłat

  Fundacja Scytia Numer rachunku: 17 1750 0012 0000 0000 3713 0718

Tytuł przelewu: „I Ogólnopolska Konferencja Naturoterapii – czerwiec 2017, nazwisko i imię uczestnika oraz nazwa uczelni”.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu i danych do wystawienia faktur na adres: naturoterapie@scytia.org w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu. Faktury będą przesyłane drogą mailową po zaksięgowaniu opłaty na koncie Fundacji, natomiast wersje papierowe będą do odebrania podczas Konferencji. Opłatę rejestracyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania maila potwierdzającego rejestrację uczestnictwa w Konferencji. Brak wpłaty w podanym terminie, oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji. Kwotę opłaty wyznacza data wypełnienia i przesłania formularza rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

*opłata dotyczy jednego wystąpienia (poster/prelekcja) oraz artykułu naukowego, za każde kolejne wystąpienie bądź artykuł obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej (do 14 maja od kwoty 80zł a od 14 do 21 maja od 100zł).

Abstrakt

Treść abstraktu w języku polskim (długość: 1100 - 2000 znaków ze spacjami). Musi on zawierać takie informacje jak: główny cel opracowanego tematu, co przedstawiono w pracy oraz zarys tematyki pracy. Należy wymienić główne metody użyte w opracowaniu, wyjaśnić co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników, podać główne wnioski bądź założenia badawcze do dalszych prac.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń wystąpień ustnych Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru tematów.

Udział czynny

 • PRELEKCJA (dozwolone formaty .ppt, .pptx, .odp lub .pdf)

Prezentację należy przygotować w języku polskim (dozwolone formaty .ppt, .pptx, .odp lub .pdf) a następnie przesłać na adres mailowy naturoterapie@scytia.org

Wystąpienia mogą mieć maksymalnie 3 autorów.

 • POSTER NAUKOWY

(dozwolone wielkości arkuszy od 500 x 707 mm (B2) do 841 x 1189 mm (A0) )

Wydrukowane postery należy podczas trwania Konferencji przymocować do tablic przygotowanych przez organizatorów, które będą dostępne od samego początku trwania Konferencji. Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów.

Publikacje należy przesyłać do 30 czerwca 2017 r.

Artykuł naukowy

Regulamin Interdyscyplinarnego Kwartalnika Naukowego Scytia

Regulamin

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NATUROTERAPIA 2017

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ NATUROTERAPII jest Fundacja Scytia, zwana dalej Organizatorem, zarejestrowana pod numerem KRS 581703 wraz z Zakładem Fizjologii Roślin Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności student studiów I, II, III stopnia, przedstawiciel firmy.

3. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Naturoterapii jest spełnienie postanowień:

a) Rejestracja w systemie rejestracyjnym online;

b) Otrzymanie od organizatora za pomocą sytemu online potwierdzenia rejestracji, w przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 72 godzin od momentu rejestracji uprasza się o kontakt pod adresem mailowym – naturoterapie@scytia.org;

c) Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania mailowego potwierdzenia rejestracji. W przypadku braku wniesienia opłaty nastąpi wykreślenie z listy uczestników, o czym zostanie poinformowany uczestnik drogą mailową.

2. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu:

a) udział bierny –  udział bierny jest bezpłatny. Uczestnik nie jest zobowiązany do rejestracji online, otrzymuje certyfikat uczestnictwa biernego po wpisaniu się na listę uczestników przy rejestracji w czasie wydarzenia. Uczestnikiem biernym jest również osoba będąca współautorem wystąpienia, która nie dokonała rejestracji na stronie jako uczestnik czynny;

b) udział czynny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 1. Uczestnik czynny ma możliwość wygłoszenia zgłoszonych prac w formie prezentacji ustnej, posteru naukowego lub przesłania artykułu naukowego do czasopisma IKNS. W ramach udziału czynnego przysługuje mu certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu, materiały i gadżety konferencyjne, certyfikat za wystąpienie ustne lub prezentacja posteru naukowego oraz zaświadczenie potwierdzające współautorstwo prezentowanej pracy.

3. Prace zgłoszone na Konferencję mogą mieć maksymalnie trzech autorów, z czego co najmniej jeden z nich jest zobligowany do jej wygłoszenia w czasie Konferencji. Ograniczenie to dotyczy zarówno wystąpień ustnych jak i posterów naukowych.

4. Uczestnik jest zobowiązany do terminowej rejestracji tematu wystąpienia oraz przesłania abstraktu na e-mail: naturoterapie@scytia.org. Pełne zgłoszenie następuje po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu tematu. W przypadku braku kontaktu mailowego w sprawie zgłoszonego tematu w ciągu 7 dni od daty jego rejestracji, uczestnik ma obowiązek skontaktować się z Komitetem Organizacyjnym w celu wyjaśnienia opóźnienia.

5. Wszyscy uczestnicy czynni mają możliwość publikacji prac w formie artykułu naukowego w Interdyscyplinarnym Kwartalniku Naukowym Scytia – IKNS. Pełną treść artykułu odpowiednio sformatowaną według wzoru dostępnego na stronie www.konferencja-naturoterapia.pl należy przesłać na adres naturoterapie@scytia.org w terminie zgodnym z harmonogramem podanym na stronie Konferencji.

III ZASADY KONFERENCJI

1. Termin rejestracji online na Konferencję upływa 21 maja 2017 roku. Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna.

2. Prawo udziału w Konferencji przysługuje studentom, doktorantom, pracownikom naukowym i innym zainteresowanym podmiotom oraz osobom fizycznym.

3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian.

4. Organizator ma prawo kwalifikacji zgłoszonych prac.

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego podczas trwania Konferencji.

IV PŁATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu dokonania wpisu w formularzu rejestracyjnym online. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej w przypadku odrzucenia zgłoszonego przez niego tematu przez Komitet Organizacyjny. W innych sytuacjach uprasza się o kontakt mailowy z Organizatorem.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.konferencja-naturoterapia.pl.

2. Opłatę konferencyjną należy uiścić na podane na stronie internetowej konferencji konto bankowe 17 1750 0012 0000 0000 3713 0718 do dnia 21.05.2017 r. z dopiskiem „I Ogólnopolska Konferencja Naturoterapii – czerwiec 2017, nazwisko i imię uczestnika oraz nazwa uczelni”. W nazwie odbiorcy należy wpisać Fundacja Scytia.

V REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: naturoterapie@scytia.org.

PRELEGENCI

prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak – Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Komisja Leku Naturalnego i Biotechnologii, Komitetu Nauk o Leku PAN, Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN, Ekspert Zespołu Doradczego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

prof. dr hab., dr h.c. mult. Piotr Książek – Kierownik Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie („Naturalna i bezpieczna żywność wyzwaniem XXI wieku”)

prof. dr hab. Ewa Solarska – Kierownik Pracowni Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie („Najefektywniejsze flawonoidy w ograniczaniu chorób chronicznych”)

dr hab. Krzysztof Grzywnowicz – Zakład Biochemii UMCS („Substancje bioaktywne w grzybach leczniczych”)

dr n. farm. Wirginia Kukuła- Koch – Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie („O ziołolecznictwie”)

dr inż. Małgorzata Gorzel - prof WSSP - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie oraz Centrum Innowacji Badań i Nauki („Ichtioterapia - higiena i bezpieczeństwo zabiegów - studium przypadku")

dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz -  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Centrum Innowacji Badań i Nauki („Bursztynoterapia w nowej formie i jej oddziaływanie na organizm człowieka”)

dr Agnieszka Hanaka - Zakład Fizjologii Roślin UMCS („Adaptogeny - zioła podnoszące odporność organizmu człowieka na czynniki stresowe")

Szczegółowy program zostanie opublikowany po zakończeniu rejestracji uczestników czynnych.

Kontakt

 
Telefon

513 775 309
693 241 556
 
Adres

Instytut Informatyki,
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 1,
ul. Akademicka 9, 20-031 Lublin
 
E-mail

 naturoterapie@scytia.org

 

 

ORGANIZATORZY

             

.

PATRONI MEDIALNI