OnePage

Mleczyk

Jezioro

Koniczyna

Rumianki

Bluszcz pospolity

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji potrwa do 21 maja 2017 r. Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny formularz. Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne i/lub poster naukowy są zobligowani zarejestrować jego temat i abstrakt w niniejszym formularzu najpóźniej do 26 maja 2017 r. Udział bierny nie wymaga rejestracji.

Uczestnictwo czynne w Konferencji obejmuje:   

 • Udział w obradach Konferencji
 • Certyfikat uczestnictwa 
 • Prezentację zgłoszonego tematu
 • Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu
 • Materiały konferencyjne
 • Przerwy kawowe i obiadowa
Tytuł strony
Stopień

Student
Doktorant
Pracownik naukowy

Referat
Poster
Artykuł naukowy w czasopiśmie IKNS

Preferencje obiadowe

Mięsne
Wegetarianin

Informacje dodatkowe/ wymagania/ uwagi

Informacje

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NATUROTERAPII

2 czerwca 2017 r. (10:00 - 19:00)

(ul. Akademicka 9, Instytut Informatyki UMCS Aula na I piętrze)

Naturoterapia obejmuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z dziedziny nauki o zdrowiu. Jej głównym założeniem jest wspieranie mechanizmów leczniczych organizmu oraz przywracanie jego witalności. Opiera się na zasadzie naturalnego odżywiania, ochrony zdrowia i zdolności utrzymania optymalnego funkcjonowania ciała. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, możliwość nawiązywania współpracy oraz tworzenia zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają szansę przedstawienia wyników własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich, prac przeglądowych oraz zaprezentowania swojej działalności naukowej. Wydarzenie umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących dziedziny nauki o zdrowiu, profilaktyce oraz leczeniu.

Zgłaszane tematy mogą dotyczyć prac przeglądowych jak i badawczych.

  Terminy
 • do 21 maja 2017 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję
 • do 26 maja 2017 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
 • 2 czerwca 2017 r. – I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NATUROTERAPII
 • do 30 czerwca 2017 r. – nadsyłanie artykułów naukowych (wersja elektroniczna)
Opłaty
Termin rejestracji Udział czynny (poster + prelekcja + artykuł naukowy) Udział bierny (BEZPŁATNY)
Do 14 maja 80 zł* 0 zł
Do 21 maja 100 zł* 0 zł
 

Dane do wpłat

  Fundacja Scytia Numer rachunku: 17 1750 0012 0000 0000 3713 0718

Tytuł przelewu: „I Ogólnopolska Konferencja Naturoterapii – czerwiec 2017, nazwisko i imię uczestnika oraz nazwa uczelni”.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu i danych do wystawienia faktur na adres: naturoterapie@scytia.org w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu. Faktury będą przesyłane drogą mailową po zaksięgowaniu opłaty na koncie Fundacji, natomiast wersje papierowe będą do odebrania podczas Konferencji. Opłatę rejestracyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania maila potwierdzającego rejestrację uczestnictwa w Konferencji. Brak wpłaty w podanym terminie, oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji. Kwotę opłaty wyznacza data wypełnienia i przesłania formularza rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

*opłata dotyczy jednego wystąpienia (poster/prelekcja) oraz artykułu naukowego, za każde kolejne wystąpienie bądź artykuł obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej (do 14 maja od kwoty 80zł a od 14 do 21 maja od 100zł).

Abstrakt

Treść abstraktu w języku polskim (długość: 1100 - 2000 znaków ze spacjami). Musi on zawierać takie informacje jak: główny cel opracowanego tematu, co przedstawiono w pracy oraz zarys tematyki pracy. Należy wymienić główne metody użyte w opracowaniu, wyjaśnić co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników, podać główne wnioski bądź założenia badawcze do dalszych prac.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń wystąpień ustnych Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru tematów.

Udział czynny

 • PRELEKCJA (dozwolone formaty .ppt, .pptx, .odp lub .pdf)

Prezentację należy przygotować w języku polskim (dozwolone formaty .ppt, .pptx, .odp lub .pdf) a następnie przesłać na adres mailowy naturoterapie@scytia.org

Wystąpienia mogą mieć maksymalnie 3 autorów.

 • POSTER NAUKOWY

(dozwolone wielkości arkuszy od 500 x 707 mm (B2) do 841 x 1189 mm (A0) )

Wydrukowane postery należy podczas trwania Konferencji przymocować do tablic przygotowanych przez organizatorów, które będą dostępne od samego początku trwania Konferencji. Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów.

Publikacje należy przesyłać do 30 czerwca 2017 r.

Artykuł naukowy

Regulamin Interdyscyplinarnego Kwartalnika Naukowego Scytia

Regulamin

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NATUROTERAPIA 2017

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ NATUROTERAPII jest Fundacja Scytia, zwana dalej Organizatorem, zarejestrowana pod numerem KRS 581703 wraz z Zakładem Fizjologii Roślin Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności student studiów I, II, III stopnia, przedstawiciel firmy.

3. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Naturoterapii jest spełnienie postanowień:

a) Rejestracja w systemie rejestracyjnym online;

b) Otrzymanie od organizatora za pomocą sytemu online potwierdzenia rejestracji, w przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 72 godzin od momentu rejestracji uprasza się o kontakt pod adresem mailowym – naturoterapie@scytia.org;

c) Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania mailowego potwierdzenia rejestracji. W przypadku braku wniesienia opłaty nastąpi wykreślenie z listy uczestników, o czym zostanie poinformowany uczestnik drogą mailową.

2. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu:

a) udział bierny –  udział bierny jest bezpłatny. Uczestnik nie jest zobowiązany do rejestracji online, otrzymuje certyfikat uczestnictwa biernego po wpisaniu się na listę uczestników przy rejestracji w czasie wydarzenia. Uczestnikiem biernym jest również osoba będąca współautorem wystąpienia, która nie dokonała rejestracji na stronie jako uczestnik czynny;

b) udział czynny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 1. Uczestnik czynny ma możliwość wygłoszenia zgłoszonych prac w formie prezentacji ustnej, posteru naukowego lub przesłania artykułu naukowego do czasopisma IKNS. W ramach udziału czynnego przysługuje mu certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu, materiały i gadżety konferencyjne, certyfikat za wystąpienie ustne lub prezentacja posteru naukowego oraz zaświadczenie potwierdzające współautorstwo prezentowanej pracy.

3. Prace zgłoszone na Konferencję mogą mieć maksymalnie trzech autorów, z czego co najmniej jeden z nich jest zobligowany do jej wygłoszenia w czasie Konferencji. Ograniczenie to dotyczy zarówno wystąpień ustnych jak i posterów naukowych.

4. Uczestnik jest zobowiązany do terminowej rejestracji tematu wystąpienia oraz przesłania abstraktu na e-mail: naturoterapie@scytia.org. Pełne zgłoszenie następuje po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu tematu. W przypadku braku kontaktu mailowego w sprawie zgłoszonego tematu w ciągu 7 dni od daty jego rejestracji, uczestnik ma obowiązek skontaktować się z Komitetem Organizacyjnym w celu wyjaśnienia opóźnienia.

5. Wszyscy uczestnicy czynni mają możliwość publikacji prac w formie artykułu naukowego w Interdyscyplinarnym Kwartalniku Naukowym Scytia – IKNS. Pełną treść artykułu odpowiednio sformatowaną według wzoru dostępnego na stronie www.konferencja-naturoterapia.pl należy przesłać na adres naturoterapie@scytia.org w terminie zgodnym z harmonogramem podanym na stronie Konferencji.

III ZASADY KONFERENCJI

1. Termin rejestracji online na Konferencję upływa 21 maja 2017 roku. Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna.

2. Prawo udziału w Konferencji przysługuje studentom, doktorantom, pracownikom naukowym i innym zainteresowanym podmiotom oraz osobom fizycznym.

3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian.

4. Organizator ma prawo kwalifikacji zgłoszonych prac.

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego podczas trwania Konferencji.

IV PŁATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu dokonania wpisu w formularzu rejestracyjnym online. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej w przypadku odrzucenia zgłoszonego przez niego tematu przez Komitet Organizacyjny. W innych sytuacjach uprasza się o kontakt mailowy z Organizatorem.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.konferencja-naturoterapia.pl.

2. Opłatę konferencyjną należy uiścić na podane na stronie internetowej konferencji konto bankowe 17 1750 0012 0000 0000 3713 0718 do dnia 21.05.2017 r. z dopiskiem „I Ogólnopolska Konferencja Naturoterapii – czerwiec 2017, nazwisko i imię uczestnika oraz nazwa uczelni”. W nazwie odbiorcy należy wpisać Fundacja Scytia.

V REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: naturoterapie@scytia.org.

PROGRAM

PRELEGENCI

prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak – Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Komisja Leku Naturalnego i Biotechnologii, Komitetu Nauk o Leku PAN, Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN, Ekspert Zespołu Doradczego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

prof. dr hab., dr h.c. mult. Piotr Książek – Kierownik Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie („Naturalna i bezpieczna żywność wyzwaniem XXI wieku”)

prof. dr hab. Ewa Solarska – Kierownik Pracowni Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie („Najefektywniejsze flawonoidy w ograniczaniu chorób chronicznych”)

dr hab. Krzysztof Grzywnowicz – Zakład Biochemii UMCS („Substancje bioaktywne w grzybach leczniczych”)

dr n. farm. Wirginia Kukuła- Koch – Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie („O ziołolecznictwie”)

dr inż. Małgorzata Gorzel - prof WSSP - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie oraz Centrum Innowacji Badań i Nauki („Ichtioterapia - higiena i bezpieczeństwo zabiegów - studium przypadku")

dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz -  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Centrum Innowacji Badań i Nauki („Bursztynoterapia w nowej formie i jej oddziaływanie na organizm człowieka”)

dr Agnieszka Hanaka - Zakład Fizjologii Roślin UMCS („Adaptogeny - zioła podnoszące odporność organizmu człowieka na czynniki stresowe")

Szczegółowy program zostanie opublikowany po zakończeniu rejestracji uczestników czynnych.

Kontakt

 
 
Adres

Instytut Informatyki,
ul. Akademicka 9,
20-031 Lublin
 
E-mail

 naturoterapie@scytia.org

 

 

ORGANIZATORZY

             

.

PATRONI MEDIALNI